Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb portálu Partnernaurovni.sk

Stav ku dňu Apríl​ 2017

Tieto obchodné všeobecné podmienky definujú podmienky využívania služieb portálu Partnernaurovni.sk, prevádzkované spoločnosťou Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlín, Nemecko (ďalej len “Partner Na Úrovni”).

Pre účely využívania služieb portálu Partner Na Úrovni platia výhradne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Uplatňovanie odlišných obchodných podmienok (napr. stanovených zákazníkom) sa vylučuje.

1. Popis rozsahu služieb

 1. Partner Na Úrovni prevádzkuje internetový zoznamovací portál (ďalej len „portál“), ktorý poskytuje zákazníkom možnosť vytvárania partnerských alebo priateľských vzťahov (ďalej len „služby“) po zaregistrovaní formou bezplatného (základného členstva) i platených služieb (VIP členstvo). Zákazník po zaregistrovaní získa prístup k databáze Partner Na Úrovni, profilom ostatných zákazníkov a informáciam o nich. Ponuka je dostupná napr. pod doménou https://www.partnernaurovni.sk resp. na webových stránkach spolupracujúcich partnerov, do ktorých je Partnernaurovni integrovaný.
 2. Všetci zákazníci majú možnosť sa zdarma zaregistrovať, jedenkrát vyplniť osobnostný test, založiť si profil a udržovať ho. Potom im budú posielané individuálne zoznamy navrhovaných partnerov (bezplatné “základné členstvo”).
 3. Zákazníci, ktorí si zaregistrovali bezplatné (základné) členstvo, môžu kedykoľvek získať platené (VIP) členstvo. Pred získaním plateného (VIP) členstva je zákazník informovaný o príslušnej platenej službe a platobných podmienkach. Partner Na Úrovni je oprávnený poveriť tretie osoby poskytovaním časti, alebo celého spektra služieb. Uvedené však nesmie mať negatívny vplyv na riadne poskytovanie služieb.
 4. Partner Na Úrovni nepreberá v súvislosti s poskytovaním služieb žiadnu záruku za úspešnosť sprostredkovania kontaktu. Z tohto dôvodu Partner Na Úrovni nezodpovedá za to, keď počas trvania zmluvy k žiadnemu kontaktu nedôjde. To neplatí v prípade, ak bola ako súčasť určitého plateného (VIP) členstva dohodnutá „garancia sprostredkovania“ kontaktu. Ak bola dohodnutá „garancia sprostredkovania“ kontaktu, platia pre ňu nasledujúce osobitné podmienky: v rámci šesťmesačnej doby trvania plateného (VIP) členstva sa portál Partner Na Úrovnii zaručuje sprostredkovať minimálne 10, v rámci dvanásťmesačného plateného (VIP) členstva minimálne 20 kontaktov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za úspešne zrealizovaný kontakt považuje: (i) každá správa napísaná iným užívateľom, ktorú dostanete ako dôsledok Vami poslaného úsmevu, poslaných otázok alebo poslanej správy, a (ii) každá Vami napísaná správa, ktorú odošlete inému užívateľovi ako dôsledok poslaného úsmevu, poslaných otázok alebo poslanej správy z jeho strany. Ak sú splnené podmienky garancie sprostredkovania, pričom nedošlo k sprostredkovaniu kontaktov v dohodnutom rozsahu, máte nárok na jednorazové bezplatné predĺženie svojho plateného (VIP) členstva o zjednanú zmluvnú dobu. Predpokladom uplatnenia Vášho nároku z garancie sprostredkovania je, že (i) ste behom svojho šesťmesačného členstva vykonali minimálne 4, resp. behom dvanásťmesačného členstva minimálne 8, pokusov o kontakt, a to vo forme odoslanej samostatne formulovanej textovej správy, (ii) ste kompletne a presvedčivo vyplnili „Môj profil“ a „Moje hľadanie“, (iii) ste na svoj profil nahrali aspoň jednu fotografiu, (iv) máte aktívny platený užívateľský účet, (v) sa pravidelne na svoj profil prihlasujete a (vi) že nám najneskôr do 14 dní pred uplynutím svojej výpovednej lehoty oznámite cez náš kontaktný formulár, že si prajete využiť svoj nárok na garanciu sprostredkovania kontaktu.
 5. Partner Na Úrovni je oprávnený zablokovať údaje zákazníkov v prípade, že sa dozvie, že sú tieto údaje nesprávne. Za takéto údaje iných zákazníkov však Partner Na Úrovni nemôže preberať zodpovednosť ani záruku.
 6. Partner Na Úrovni zaručuje dostupnosť služieb 99,7% počas kalendárneho roka. Do uvádzanej dostupnosti služieb nie sú zahrnuté výpadky služby neovplyvniteľné portálom Partner Na Úrovni, zavinené napr. nevyhnutnou údržbou, vyššou mocou alebo technickými poruchami internetu.
 7. Aby mohol zákazník využívať služby portálu Partnernaurovni v plnom rozsahu, musí používať najnovšie technológie (prehliadača) resp. musí umožniť použitie týchto technológií na svojom počítači (napr. aktivovať Java Skript, cookies). Ak používa staršie alebo málo rozšírené technológie, môže sa stať, že bude môcť využívať služby portálu Partnernaurovni iba v obmedzenom rozsahu.

2. Prístup / uzavretie zmluvy

 1. Pre prístup k používaniu služieb prostredníctvom portálu Partner Na Úrovni je potrebná registrácia a prihlásenie. K registrácii a následnému prihláseniu potrebuje zákazník platnú e-mailovú adresu a zvolené užívateľské heslo.
 2. Podmienkou registrácie je plnoletosť zákazníka, vyplnenie registračného formuláru a súhlas s pravidlami stanovenými Partner Na Úrovni.
 3. Registráciou vzniká medzi Partner Na Úrovni a zákazníkom najprv zmluvný vzťah bezplatného (základného) členstva. Tento vzťah sa riadi ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Zmluva so zákazníkom o jeho platenom (VIP) členstve vzniká až vo chvíli, keď zákazník dostane od portálu Partner Na Úrovni e-mailové potvrdenie jeho predchádzajúcej elektronickej objednávky plateného (VIP) členstva, nie však skôr ako zákazník uhradí príslušný poplatok v súlade s platobnými podmienkami.
 5. Po úspešnej registrácii dostane zákazník e-mail potvrdzujúci uzatvorenie zmluvy o bezplatnom (základnom) členstve.
 6. Pred uzavretím zmluvy o platenom (VIP) členstve bude zákazník informovaný o obsahu príslušnej platenej služby, cenách a platobných podmienkach.
 7. Spolu s potvrdzujúcim e-mailom sú zákazníkovi zaslané aj zmluvné informácie (informácie o členstve) rovnako ako v daný moment platné Všeobecné podmienky. Zákazník má týmto možnosť si informácie aj Všeobecné podmienky uložiť, prípadne vytlačiť. Zmluvné informácie zostávajú uložené na strane portálu Partner Na Úrovni.
 8. Pri neuhradení platených služieb je Partner Na Úrovni oprávnený zamedziť užívateľovi s okamžitou platnosťou prístup k týmto službám. Náklady súvisiace so stornovaním a príslušné bankové poplatky budú portálu Partnernaurovni v takom prípade uhradené užívateľom ako náhrada škody. Pri oneskorenej platbe nemá zákazník nárok na spätnú finančnú náhradu za dobu, počas ktorej nemohol užívať platené služby.

3. Platobné podmienky

 1. Aktuálne poplatky pre registráciu VIP členstva sú uvedené na portáli Partner Na Úrovni.
 2. Úhradu poplatkov za zvolenú dobu členstva je nutné vykonať vopred na bankový účet portálu Partner Na Úrovni uvedený v príslušnom formulári.
 3. Uzatvorením plateného (VIP) členstva a zadaním platobných údajov dáva zákazník portálu Partner Na Úrovni oprávnenie k vykonaniu platby.
 4. V prípade, že dôjde k omeškaniu čiastočnej alebo celkovej platby, vyhradzuje si Partner Na Úrovni právo vyúčtovať zákazníkovi celú zostávajúcu neuhradenú sumu.

4. Využitie, poskytovanie a sprostredkovanie údajov

 1. Pri poskytovaní služieb zákazníkom Partner Na Úrovni riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonmi z oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.
 2. Informácie o tom, ako portál Partner Na Úrovni zachádza s osobnými údajmi zákazníkov, nájdete v odkaze Ustanovenie o ochrane osobných údajov.
 3. Vyplnením registrácie zákazník súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúceho bodu b.

5. Odhlásenie, automatické predĺženie, výpoveď

 1. Odhlásenie bezplatného účtu (základného) členstva (vymazanie profilu) zákazníkom je možné kedykoľvek, a to elektronicky prostredníctvom portálu Partner Na Úrovni v sekcii „Môj účet“, „členstvo“, „Informácie o mojom profile“.
 2. Každá zmluva o platenom (VIP) členstve sa automaticky predlžuje o rovnakú už predtým zmluvne zjednanú dobu trvania, ak zákazník nevypovie zmluvu spôsobom podľa bodov c. a d. tohto článku najneskôr 7 dní pred uplynutím príslušnej zmluvnej doby. Automatické predĺženie zmluvy slúži na to, aby mohol zákazník využívať služby portálu Partner Na Úrovni bez nutnosti robiť akékoľvek formálne kroky, ktoré by mohli obmedziť jeho nepretržitý prístup k službám VIP. Prerušenie služieb zo strany Partner na úrovni, spôsobené tým, že zákazník nezaplatil poplatok za členstvo, sa nezapočítava do doby trvania zmluvy o VIP členstve, ktorá sa po zaplatení náležitej čiastky predlžuje o zodpovedajúcu dobu.
 3. Výpoveď plateného (VIP) členstva nadobudne účinnosť len v prípade, ak bude vykonaná formou online formulára v sekcii „Členstvo“ alebo bude v lehote podľa bodu b. tohto článku doručená v písomnej forme na nižšie uvedenú adresu Partner Na Úrovni.
 4. V prípade písomnej výpovede Vás z dôvodu overenia identifikácie a ochrany pred zneužitím žiadame, aby ste vo svojej písomnej výpovedi podľa možnosti uviedol/la e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete na portále Partnernaurovni, alebo bezpečnostný kód. Písomnú výpoveď pošlite poštou či faxom na adresu:Spark Networks ServicesGmbH
  – Zákaznícky servis –
  Kohlfurter Straße 41/43
  10999 Berlín
  Nemecko
  Fax: +49 (30) 868 000 311
 5. Po ukončení plateného (VIP) členstva zákazník automaticky opätovne získa neplatené (základné) členstvo a s ním spojený obmedzený rozsah služieb.
 6. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, Partner Na Úrovni má právo odstúpiť od zmluvy o (základnom) členstve a/alebo platenom (VIP) členstve a zrušiť registráciu účtu (vymazanie profilu) zo strany Partner na úrovni, (i) ak zákazník pri prihlásení resp. objednávke a/alebo neskoršej zmene svojich údajov uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo (ii) ak zákazník opakovane poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a zákazník uvedené nedostatky neodstránil ani na základe predchádzajúceho upozornenia (upomienky) zo strany Partner na úrovni.

6. Zodpovednosť zo strany portálu Partner Na Úrovni

 1. Partner Na Úrovni zodpovedá v rámci zmluvy za škody spôsobené zákazníkovi, (1) ktoré spôsobil portál Partner Na Úrovni, osoby oprávnené konať v jeho mene alebo osoby poverené plnením povinností pri poskytovaní služieb, (2) za ublíženie na živote, tele alebo zdraví, spôsobené porušením povinností zo strany portálu Partner Na Úrovni, osôb oprávnených konať v jeho mene alebo osôb poverených plnením povinností pri poskytovaní služieb a (3) za škody vzniknuté porušením povinností, ktorých plnenie je predpokladom riadnej realizácie zmluvy a na ktorých dodržovaní sa zákazník pravidelne spolieha a môže spoliehať (kardinálna povinnosť).
 2. Partner Na Úrovni nenesie zodpovednosť za chyby služby spôsobené zákazníkom. Rovnako nenesie zodpovednosť za zneužite zákazníkom zverejnených dát iným zákazníkom.
 3. Partner Na Úrovni nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré vznikli používaním služieb z dôvodu, že zákazník sa spoliehal informácie poskytnuté inými užívateľmi služieb.
 4. Uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú na všetky orgány, zamestnancov a osoby poverené k plneniu povinností pri poskytovaní služieb Partner Na Úrovni.
 5. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, zo záruky alebo kvôli zámernému uvedeniu do omylu, nie je vyššie uvedenými ustanoveniami dotknutá.

7. Zodpovednosť a povinnosti zákazníka / zakázané správanie / zbavenie sa zodpovednosti

 1. Zákazník sám zodpovedá za obsah svojho profilu a rovnako tak za všetky informácie, ktoré portálu Partnernaurovni poskytne.
 2. Zákazník vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že opisujú jeho osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že portál Partner Na Úrovni má právo správnosť uvedených údajov overiť, ak to považuje za potrebné.
 3. Zákazník sa zaväzuje využívať služby portálu Partner Na Úrovni iba za účelom vytvárania partnerských alebo priateľských vzťahov. Zároveň potvrdzuje, že v okamihu registrácie nemá iný trvalý partnerský vzťah.
 4. Zákazník uisťuje, že v súvislosti so svojim členstvom nesleduje žiadne podnikateľské a/alebo obchodné zámery. Zaväzuje sa nevyužívať zoznamovací portál na komerčné alebo obchodné účely (porov. nižšie písm. h.)
 5. Zákazník sa zaväzuje, že v rámci ponúk a služieb portálu Partner Na Úrovni nevloží žiadne fotografie, texty, software alebo iné autorsky chránené informácie, bez toho aby k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami.
 6. Zákazník sa zaväzuje, že pri registrácii a používaní zoznamovacieho portálu bude dodržiavať všetky príslušné platné zákony.
 7. Zákazník za žiadnych okolností nesmie najmä (zakázané správanie):
  1. zámerne vydávať osobné údaje tretích osôb (vrátane e-mailovej adresy) za svoje vlastné. Nesmie uvádzať bankové spojenia alebo údaje o kreditných kartách tretích osôb;
  2. sprístupniť osobné informácie ako meno, telefónne a faxové čísla, adresy bydliska, e-mailové adresy, foto/videosúbory a/alebo URL bez dovolenia oprávnených tretích osôb;
  3. šíriť hanlivý, urážlivý alebo inak protiprávny materiál alebo obdobné informácie;
  4. ohrozovať alebo obťažovať iné osoby alebo porušovať práva (vrátane osobnostných práv) tretích osôb;
  5. nahrávať súbory, ktoré obsahujú infikovaný software (napr. počítačový vírus);
  6. používať službu spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje dostupnosť ponúk pre ostatných zákazníkov, najmä vyplňovať údaje vo vlastnom profile v inom jazyku ako v češtine alebo slovenčine;;
  7. zachytávať neoprávnené e-maily nebo sa pokúšať o ich zachytenie;
  8. akýmkoľvek spôsobom propagovať alebo robiť reklamu iným portálom;
  9. odosielať reťazové správy;
  10. uvádzať v popise osôb (profile) mená, adresy, telefónne alebo faxové čísla, e-mailové adresy, užívateľské mená popr. iné kontaktné údaje údaje na komunikačné alebo iné internetové služby;
  11. poskytovať užívateľské mená osôb a heslá tretím osobám alebo ich využívať spoločne s tretími osobami.
 8. Za neprípustné komerčné alebo obchodné využitie sa v zmysle týchto pravidiel považujú najmä:
  1. platené ponuky tovaru alebo služieb akéhokoľvek druhu, výzvy k podávaniu odpovedajúcej ponuky alebo odkaz na ponuku dostupnú na inom mieste;
  2. propagácia obchodných internetových stránok, tj. najmä takých, na ktorých je ponúkaný platený tovar alebo služby, ktoré slúžia k zobrazeniu alebo propagácii firiem alebo inej komerčnej internetovej stránky. To platí najmä pre reklamu vo forme pop-up okien, bannerov alebo zvláštne zvýraznených alebo nápadných odkazov;
  3. odkazy (priame alebo nepriame) na zoznamovací portál iného prevádzkovateľa;
  4. uvádzanie telefónnych čísel farebných liniek (najmä čísel s predvoľbou 0900) alebo podobných čísel pre posielanie SMS (prémiové SMS) v rámci zoznamovacieho portálu;
  5. kontaktovanie ostatných užívateľov za účelom následného zárobku, najmä s následným odkazom na telefónne čísla farebných liniek pre posielanie SMS alebo čísla na 0900;
  6. hľadanie zamestnancov, modelov/modeliek atd. pre agentúry alebo platené služby;
  7. komerčné zhromažďovanie profilových údajov dostupných cez zoznamovací portál nebo zisťovanie týchto údajov (napr. telefónnych/mobilných čísel) od iných zákazníkov, napr. ku komerčným účelom, k účelom reklamy alebo ďalšieho predaja;
  8. šírenie reklamy v akejkoľvek forme medzi ostatnými užívateľmi služby alebo inými zákazníkmi a posielanie správ slúžiacich k obchodným účelom. To sa vzťahuje najmä na vkladanie a uvádzanie takých odkazov do profilov alebo posielanie správ pomocou vnútorného komunikačného systému.
 9. Ak zákazník poruší povinnosť vyplývajúcu z užívateľského vzťahu, môže Partner Na Úrovni podľa zákonných ustanovení požadovať náhradu za takto vzniknuté škody a/alebo zaplatenie nevyhnutných nákladov. To neplatí, ak sa preukáže, že užívateľ nezodpovedá za vzniknutý stav.
 10. Zákazník sa najmä zaväzuje zbaviť portál Partner Na Úrovni akejkoľvek zodpovednosti a všetkých záväzkov, výdajov a nárokov, ktoré portálu Partner Na Úrovni vzniknú ako dôsledok neprípustného správania zákazníka, ako je napr. ohováranie, urážky, porušenie osobnostných práv, porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv tretích osôb alebo z výpadku služieb pre ostatných zákazníkov.

8. Zablokovanie v prípade podozrenia

 1. V prípade odôvodnenej sťažnosti tretej osoby, pri podozrení na porušenie práv tretej osoby alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je portál Partner Na Úrovni oprávnený zablokovať užívateľský profil zákazníka, ktorý túto sťažnosť alebo toto podozrenie vyvolal. Právo na mimoriadnu výpoveď a zrušenie registrácie účtu (vymazanie profilu) (bod 5 g.) týmto zostáva nedotknuté.
 2. Ak to je pre Partner Na Úrovni možné, musí zákazníkovi pred zablokovaním účtu poslať upomienku, aby mal príležitosť vysvetliť podozrenie alebo zjednať nápravu. Ak nie je predchádzajúca upomienka možná, napr. keď je zablokovanie nutné kvôli tomu, aby sa zabránilo prípadnej škode spôsobenej Partner Na Úrovni alebo inému zákazníkovi alebo tretej osobe, informuje Partner Na Úrovni zákazníka o zablokovaní účtu bezodkladne potom, čo k nemu došlo, a poskytne mu príležitosť sa k záležitosti vyjadriť a zjednať nápravu.
 3. Partnernaurovni je oprávnený kedykoľvek zmazať resp. zablokovať obsah, pokiaľ to bolo nariadené súdom, štátnymi úradmi alebo bol ukončený užívateľský vzťah. To platí aj v prípade, že zmazanie alebo zablokovanie je nutné k tomu, aby bola odvrátená škoda hroziaca portálu Partnernaurovni alebo iným zákazníkom.
 4. Záväzok zákazníka uhradiť zmluvne zjednanú dlžnú čiastku v rámci plateného (VIP) členstva zostáva zablokovaním obsahov nedotknutý. Pokiaľ bol prístup zákazníka k plneniu plateného (VIP) členstva zablokovaný a ak sa preukáže následné zablokovanie ako neoprávnené, platené (VIP) členstvo sa adekvátne predĺži. Ak nie je predĺženie možné alebo objektívne únosné, vráti portál Partnernaurovni zákazníkovi zaplatenú úhradu, ktorá odpovedá dobe zablokovania.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj zmluva medzi Partner Na Úrovni a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením kúpneho práva UN. Legislatíva Spolkovej republiky Nemecko podlieha výnimke dohovoru OSN o zmluvách o mezdinárodnom predaji. Predpisy, ktoré sú priaznivejšie pre spotrebiteľov, a ktoré nemožno vylúčiť prostredníctvom vybranej doložky zákona podľa legislatívy krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa, musia zostať nezmenené.
 2. Okrem týchto všeobecných obchodných podmienok a zmluvy neexistujú medzi Partner Na Úrovni a zákazníkom iné vedľajšie písomné alebo ústne dojednania.
 3. Celková alebo čiastočná neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Nie sme povinní ani ochotní podieľať sa na procese riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym orgánom.

POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. list, e-mail). Lehota začína plynúť po doručení tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred uzavretím zmluvy a ani pred splnením informačných povinností z našej strany v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Pre zachovanie odvolacej lehoty postačí včasné odoslanie odstúpenia.

Môžete použiť priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosť. Taktiež máte možnosť formulár pre odstúpenie od zmluvy vyplniť a odoslať priamo na našich webových stránkach alebo poslať na adresu:

Spark Networks Services GmbH
– Zákaznícky servis –
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin Nemecko

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú obidve strany povinné vrátiť obojstranne vykonané plnenie resp. čerpané výhody (napr. úroky). Ak nie ste schopný/á vrátiť prijaté plnenie úplne alebo čiastočne alebo len v zhoršenom stave, musíte nám poskytnúť odpovedajúcu náhradu resp. náhradu hodnoty. To môže viesť k tomu, že budete musieť napriek tomu splniť svoje zmluvné finančné záväzky za obdobie až do odstúpenia od zmluvy. Povinnosť vrátiť už zaplatené čiastky musí byt splnená do 15 dní. Lehota Vám začína bežat vo chvíli odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, pre nás potom táto lehota začína bežat vo chvíli doručenia Vášho odstúpenia od zmluvy.

Zvláštne upozornenie

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne, ak bola zmluva na Vaše vyslovené prianie obidvoma stranami úplne splnená, ešte než ste uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

KONIEC POUČENIA O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
Berlín 10999
Nemecko

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí týchto služieb: predplatené VIP členstvo na portáli https://www.partnernaurovni.sk/

Dátum objednania / Dátum obdržania (aktivácie)*:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:

______________________
Podpis spotrebiteľa
(iba ak je tento formular zasielaný v listinnej podobe)

________________________
Dátum

(*) Nehodiace se škrtnite alebo údaje doplňte.